ogólnie o sporcie | Forum | Agnieszka Radwa?ska. Portal tenisowy Radwanska.org
Icon Strona główna > Forum > G?ówna > Tenis - ogólnie > ogólnie o sporcie
Icon Navigator
Icon Panel usera
Witaj Gość
IP: 54.227.6.156

Login
Hasło
Icon Forum
Moderatorzy: admin
RSSReply
ogólnie o sporcie
AutorTreść
wkamin
Nowicjusz
Avatar

Postów: 5
Płeć: Male
Online: Nie
Data: 20/09/2010 13:09
ogólnie o sporcie
#post101
o sporcie , ogólnie

termin sport w du?ym s?owniku prof.Stanis?awskiego otrzyma? odpowiednik polskiej zabawy.

Z przykro?ci? obserwuj? w czasie meczów zaci?te twarze , gro?ne okrzyki ( Rezai tu przoduje ) , zaci?ni?te pi??ci . Jak to si? ma do szanowania partnera meczu ( celowo nie u?ywam s?owa "przeciwnik" ) . Czy w ogóle jest mo?liwa do utrzymania formu?a zabawy we wspó?czesnym sporcie ?
Czy sport jako walka mo?e by? ?adny ? ( Jankovic patrzy?a na Reazai z wyra?n? dezaprobat? , tak gra? si? ju? nie da )
A je?li nie mo?e , to czy wolno nam "bawi? si? " w nie?adne zabawy ? Przecie? to , co robimy i sposób w jaki to robimy , okre?la nas jako istoty .

Czy mog? mie? zaufanie do kogo? , kto w sporcie , czyli zabawie , okazuje bezwzgl?dno?? drugiemu ? Jak go widz? , kiedy zejdzie z kortu ? Czy mog? zatrze? w swojej pami?ci doznanie gniewu , a nawet furii ( Reazai , Serena Williams ) .
Jesli cz?owiek traktuje drugiego w okre?lony sposób , to mo?e i mnie tak potraktowa? ?
Czy wobec tego sport nie kszta?tuje trwale i niekorzystnie osobowo?ci ?

Kiedy Wo?niacka w wywiadzie zaznacza , ?e na korcie przyja?? dla niej nie istnieje , to czy po meczu "sorry" do Agnieszki wystarcza ?
Czym jest dla niej przyja?? , któr? mo?na zawiesi? na ko?ku na czas meczu ? A mo?e ona nie wie , czym jest przyja?? , ciep?a , dobra i trwa?a , mocna jak ska?a ?


Wojtek


PS

nie przypadkiem wywo?a?em ten temat . Jako kibic Agnieszki i Uli mog? podtrzymywa? swoje poparcie tylko i wy??cznie wierz?c , ?e szanuj? tych , z którymi graj? .
Partner w grze nie mo?e by? przeszkod? do zwyci?stwa .
Celem nie jest wygrana ani tym bardziej pieni?dze . Celem jest gra , a nie zwyci?stwo ; celno??, zwinno?? i elegancja . To jest spotkanie dwojga ludzi , którzy po meczu powinni móc spojrze? sobie w oczy i ?eby ?aden drugiemu nie musia? mówi? "sorry"

dopiero taki sport ogl?dam z przyjemno?ci?

Wojtek
Edytował: 20/09/2010 16:57
Powód: uzupe?nione 16:55
Delete Edit Quote
 
wkamin
Nowicjusz
Avatar

Postów: 5
Płeć: Male
Online: Nie
Data: 22/09/2010 11:21
Re: ogólnie o sporcie
#post102
Widz? brak reakcji . Wydaje si? jakby problem nie by? istotny , a jest. Gdzie le?y jego waga ?

Wo?niacka ma 19 lat i próbuje istnie? w sytuacji , która jest dla niej naturalna, bo w tym wyros?a. Jednak po meczu jest jej g?upio , wi?c mówi "sorry". No i tu powinna by?a zatrzyma? si? . Dlaczego ?
Bo by?o jej g?upio i to wskazuje na jaki? b??d w jej post?powaniu . Samo "sorry" nie jest reakcj? wystarczaj?c? . Powinna ?ledzi? pilnie rzeczywisto?? , równie? swoj? wewn?trzn? , swoje odczucia , bo to s? sygna?y przeznaczone dla niej .

Ludzie wiekowi zwykli mówi? , ?e najwa?niejsze jest dla nich , by rano , kiedy patrz? w lustro w ?azience , mogli to robi? spokojnie , bez wstydu . Wszystko inne traci znaczenie . Wszystko inne czyli pieni?dze , pozycja, zaszczyty itd. czyli to , co jest powszechnie przedmiotem po??dania .
To powiedzenie jest wa?ne , bo wskazuje na wag? wewn?trznego poczucia bycia w porz?dku wobec drugich . Jest ona najwy?sza . Wskazuje na to , ?e przed sob? samym nie uciekniemy . Nie uciekniemy przed samo?wiadomo?ci? , której nie uciszymy i nie zak?amiemy . Niektórzy wybieraj? cynizm i "olewaj?" swoje w?tpliwo?ci i drugich ale to nie jest wybór tylko upadek .

To , ?e post?pujemy b??dnie , to jest oczywiste ale to , ?e nie zmieniamy dzia?ania , to jest dorzucanie kolejnego b??du do poprzednich , i to du?o wi?kszego , bo oddalamy si? od szansy zrozumienia czym jest dobre dzia?anie .

Skupi?em si? na Karolinie , nie na innych , bo jej przypadek jest czytelny , bo powiedzia?a "sorry". Problem sta? si? w tym momencie publiczny . Na jej plus przemawia przy tym to , ?e w?tpliwo?ci czuje i wyra?a , wi?c nie jest z ni? jeszcze tak ?le , ?eby nie mog?a tego zmieni?. To jest jej szansa .
Zaczyna ?ycie dopiero , wi?c mo?e skorygowa? swoje post?powanie, je?li b?dzie ws?uchiwa? si? w swoje w?tpliwo?ci . Jednak je?li b?dzie je pomija? , to zajdzie do punktu , z którego nie b?dzie ju? odwrotu . Bo suma przewinie? , je?li nie powstrzymuje , to narasta i osi?ga punkt niewybaczalno?ci . Kto jej to powie ?

Bo wa?ne jest , czy ws?uchuj?c si? we w?asne w?tpliwo?ci , poprawiamy siebie i lokujemy si? w?ród ludzi, czy przeciwnie , odrzucaj?c je , oddalamy si? od nich .

ws?uchujmy si? we w?asne w?tpliwo?ci

Wojtek
Delete Edit Quote
 
sedzia1
Nowicjusz
Avatar

Postów: 1
Płeć: Neutral
Online: Nie
Data: 30/06/2011 18:33
Re: ogólnie o sporcie
#post105
http://www.tenisziemny.czo.pl/index.htm

zapraszam najlepszy manager tenisa w sieci
Delete Edit Quote
 
Reply
Radwańska Portal - Polska
Wykonanie NeoBoy.pl