niepokój w rodzinie | Forum | Agnieszka Radwa?ska. Portal tenisowy Radwanska.org
Icon Strona główna > Forum > G?ówna > Agnieszka Radwa?ska > niepokój w rodzinie
Icon Navigator
Icon Panel usera
Witaj Gość
IP: 54.227.6.156

Login
Hasło
Icon Forum
Moderatorzy: admin
RSSReply
niepokój w rodzinie
AutorTreść
wkamin
Nowicjusz
Avatar

Postów: 5
Płeć: Male
Online: Nie
Data: 17/10/2010 10:52
niepokój w rodzinie
#post103
Przeczyta?em wywiad z Agnieszk? . Agnieszka jest bardzo m?od? istot? . Uderzaj?ce jest to , ?e mi?dzy ni? a Tat? brak jest dba?o?ci o dobre obyczaje. Na pytanie dziennikarza , czy si? przeprosili za ostr? wymian? zda? , odpowiedzia?a , ?e nie , ?e w ogóle si? nie przepraszaj? , po prostu wet za wet , z?o za z?o i tyle , a potem nikt nie pami?ta . No w?a?nie , to jest ich s?abo?? . Przecie? w rodzinie najwa?niejszy jest cz?owiek , a nie sprawy , a oni tego nie wiedz? ? To przykre . To nale?y zmieni? .

Pani Agnieszko , wi?cej dba?o?ci o form? , bo forma w?a?nie , dba?o?? o siebie wzajemnie , daje podstawy zaufania i warunki dla równowagi . I odwrotnie , rosn?ce napi?cia burz? równowag? .
Po co si? przeprasza? ? Ano po to , ?eby ufa? dalej w swoj? dobr? wol? ( bo nie w?tpi? , ?e ona istnieje, to wynika z innych fragmentów wywiadu ) i po to , ?eby usuwa? te czynniki w naszym ?yciu, które do napi?? prowadz? , do tego s?u?y nam rozum .
Po co usuwa? czynniki napi?cia ? Ano po to , ?eby te przeprosiny nie by?y zdawkowe jedynie ale ?eby za nimi sz?a poprawa wzajemnych stosunków i warunków bytu .
Tak wi?c przepraszamy si? i jednocze?nie szukamy przyczyn napi?? i wybuchów , i usuwamy je z naszego ?ycia . Tak wyp?ywa si? na spokojne wody . Tylko tak . To jest to minimum , unikanie powodów do zadra?nie? i dba?o?? wzajemna o siebie . Inaczej musimy si? rozsta? , by? z dala od siebie , czy to nie jest alarmuj?ce ? - a powinno by? .

Czy w swoim przysz?ym samodzielnym ?yciu te? b?dzie Pani , Pani Agnieszko , walczy? a? do rozstania ? to tego ?ycia nie b?dzie , rozleci si? .

Istnieje co? takiego jak pi?kno . Zarówno w naszym otoczeniu jak w naszym ?yciu . Jest to pi?kno przemiotów i otoczenia ale i pi?kno dobrych obyczajów . Daje ono naszemu istnieniu poczucie warto?ci , równowag? wewn?trzn? , spokój , dobry nastrój , poczucie dobrego bycia razem z tymi , którym si? ufa .

Podpowiem . Trzeba Tat? uspokoi? zapewnieniami , ?e jego uwagi s? brane pod uwag? , ?e s? pilnie rozwa?ane . Takie zapewnienia wzmocni? w nim zaufanie do Pani , nie b?dzie czu? si? lekcewa?ony . Jest przecie? fachowcem i z pewno?ci? wypowiada si? z sensem o tenisie . Te zapewnienia trzeba powtarza? zawsze wtedy , kiedy zauwa?y Pani , ?e powraca jego zw?tpienie w pomy?lny rozwój zdarze? . To oznacza nieustanne rozmowy , bo on jest stale czujny na wszelkie zagro?enia . I nie wolno si? niecierpliwi? ( "ju? to mówi?am" ) tylko za ka?dym razem , cierpliwie wys?uchiwa? i zapewnia? , ?e Pani s?ucha i rozumie , i zgadza si? , no , chyba , ?e ma Pani w danej chwili inn? koncepcj? .
Nast?pnie trzeba ustali? wspólnie , ?e moment samego meczu jest ju? poza zasi?giem jego oddzia?ywa? . Co móg? dobrego zrobi? , to zrobi? przedtem i ma za to Pani wdzi?czno?? ( tu wskazany jest czu?y poca?unek w policzek ) . W czasie meczu niech siedzi u?miechni?ty i niech chucha ciep?o w Pani stron? , nawet je?li mecz staje si? przegrany , bo wówczas nic ju? zrobi? nie mo?e . Jesli b?dzie wiedzia? , ?e jego uwagi tkwi? w Pani umy?le , to zaufa , ?e ten umys? pracuje poprawnie i w stosownej chwili wyci?gnie odpowiednie wnioski .
Oboje musicie uwierzy? w to , ?e dobra atmosfera , ?e ?yczliwe nastawienie s? najwa?niejsze , ?e czyni? cuda . Potem pozostaje ju? tylko gra? .

-----------
niedziela 17-10 13:28

Jest druga strona medalu i o niej chc? teraz powiedzie? par? s?ów . T? drug? stron? jest nasze cia?o . Do tej pory by?o o stronie mentalnej , o psychice , o obyczajach .

Jeden z moich znajomych mawia? : 'Ból jest cz?owiekowi potrzebny' . To by?o dawno temu i wtedy zastanawia?em si? cz?sto nad znaczeniem jego s?ów , d?ugo nie znajduj?c pe?nej odpowiedzi.
Jest powiedzenie ''W zdrowym ciele zdrowy duch'' ale jest tak?e drugie ''W zdrowym ciele zdrowe ciele''. No wi?c ból , który wydaje si? tylko strat? , jest potrzebny cz?owiekowi dla nabrania rozumu , aby przesta? by? ciel?ciem i sta? si? cz?owiekiem .

Poza przykro?ci? , jak? nam sprawia , ból równie? wy??cza nas z ?ycia , wyhamowuje tempo , stwarza okazj? do zastanowienia . Dopóki jeste?my dynamiczni , mamy zbyt wiele okazji do deptania , w po?piechu , i w bezmy?lno?ci , praw drugich istot.

Kiedy? zwyk?o si? w takich sytuacjach stawia? pytanie : ''Za jakie grzechy mnie to spotyka ?''.
Dzisiaj wkroczy?a medycyna ze ?rodkami u?mierzaj?cymi i po cz??ci znik?a okazja do stawiania tego pytania .
Z do?wiadczenia wiem ( nie tylko swojego ) , ?e ból pojawia si? jako skutek gwa?towno?ci w kontaktach z lud?mi , równie? zwierz?tami , wówczas , kiedy z?ami? jako? ich naturalne prawa .
Wspó?czesna wiedza o cz?owieku potwierdza zale?no?? cia?a od psychiki . Wiedz? to lekarze, psychiatrzy , wiedz? te? sportowcy . Zale?no?? pomi?dzy my?leniem sportowca a jego osi?gni?ciami jest wspó?cze?nie dla wszystkich oczywista , jest to zale?no?? pomi?dzy duchem i cia?em . Jak ta zale?no?? realizuje si? ? To jest dla nas zagadkowe , cho? zapewne w przysz?o?ci i to nauka wyja?ni .
Dawna wiedza o cz?owieku równie? dostrzega?a zale?no?? pomi?dzy my?leniem a jako?ci? ?ycia ( ból bardzo obni?a t? jako?? ) . Jedno z przykaza? z Dekalogu mówi nam : Wj 20:12 "Czcij ojca swego i matk? swoj?, aby d?ugo trwa?y twoje dni w ziemi, któr? Pan, Bóg twój, da tobie." ( Biblia Wrszawska, Stary Testament http://apologetyka.com/biblia/ )
. Widuj? na pani piersiach krzy?yk ( tak przynajmniej mi si? zdaje ) , co wskazuje na zwi?zki z religi? .

Pani Agnieszko . Bol?ca noga powinna da? du?o do my?lenia . Sytuacja wydaje si? prosta . Tata troszczy si? o Pani? , chocia? jego troska przybiera formy , które Pani? irytuj? . W zamian otrzymuje wi?c od Pani gniew . Czy gniew jest nagrod? za jego starania ? Raczej nie jest ,za to na pewno jest dla niego kar? . Dobro? i staranie zosta?y ukarane , czy to jest s?uszne ? Nie jest . Czy to jest dobre ? To jest po prostu z?e . Pani irytacja jest bardzo nie na miejscu .
Na dobro? nale?y odpowiada? dobroci? , inaczej czynimy z?o . To nijak si? ma do okazywania czci ojcu , a ta jest mu nale?na za jego starania . W zamian ma Pani bol?c? nog? . Moje wspó?czucie . Jest to zdarzenie pouczaj?ce .
Jak temu zaradzi? , da?em odpowied? w mojej poprzedniej wypowiedzi , podpowiadaj?c sposób dobrego post?powania .

S?dz? , ?e ból zaznaczy? si? ju? w Pani ?yciu dostatecznie silnie , i nadszed? czas , by otrzyma?a Pani w?a?ciwe rozwi?zanie .

Edytował: 17/10/2010 13:33
Delete Edit Quote
 
wkamin
Nowicjusz
Avatar

Postów: 5
Płeć: Male
Online: Nie
Data: 21/10/2010 23:36
Re: niepokój w rodzinie
#post104
napisa?em tutaj par? uwag, którymi pragn??em rozwi?za? problem Agnieszki . Jednak nasze istnienie jest bardziej z?o?one i czycha na nas wiele pu?apek , których unikn?? bezwiednie nie mo?na , nawet je?li ma si? du?o dobrej woli .
Agnieszka b?dzie teraz mia?a du?o wolnego czasu , który si?? rzeczy wype?ni? ró?ne wspomnienia i my?li. Ka?demu jest taki czas potrzebny , co jaki? czas , a najlepiej mie? go codziennie troch? tylko dla siebie .
W zwi?zku z t? ?wietn? okazj? do przemy?le? polecam lektur?

http://www.przeslanie.wroclaw.pl/wkamin3/Pr%20cz.html

pozdrawiam Agnieszk? z bol?c? nog?
Delete Edit Quote
 
elzbieta1957
Nowicjusz
Avatar

Postów: 1
Płeć: Neutral
Online: Nie
Data: 01/04/2012 12:17
Re: niepokój w rodzinie
#post106
To niepotrzebne nauki, Pani Agnieszka jest jeszcze m?oda i tak jak ka?dy w tym wieku pope?nia b??dy.My?l?,?e nie jest Pan upowa?niony do tak g??bokich uwag, tym bardziej,?e wida? w Pana wypowiedziach ch?? ukazania swojej wiedzy a to nie portal stworzony w trym celu. To jest ma?o elegancie i niepotrzebne.
Pani Agnieszko, jestem z Pani dumna, dzi?ki Pani postawie na kortach (a ogl?dam wszystkie mecze, nawet te w nocy)prze?y?a wiele cudownych chwil. Pragn? z ca?ego serca Pani serdecznie za to podzi?kowa?. Jednocze?nie GRATULUJ? zdobycia pucharu.To by? pi?kny mecz i ?ycz? zwyci?stw jak najwi?cej.Zas?u?y?a Pani na zwyci?stwo swoj? ci??ka prac? i inteligencj?. Na pewno ten sukces to potwierdzenie równie? dla Taty,?e warto by?o wk?ada? tyle wysi?ku w treningi. Rodzice chocia? s? najsurowszymi s?dziami zawsze maj? w sercu dobro dziecka i Pani o tym wie i cz?sto wspomina. To nast?pny krok w Pani pi?knej karierze, na wiele lat i ja niecierpliwie czekam na nast?pne mecze. Ka?da Pani pora?ka mnie boli (tak jak Pani?) ale wiem,?e to naturalne w sporcie. Utar?a Pani nosa wszystkim "znawcom tenisa" i pseudokibicom!Jest Pani lepsza od p.Fibaka, gratuluj?! Jestem Krakowiank? i trzymam kciuki za Pani? i Pani siostr? (to nast?pny talent rodziny Radwa?skich).
Zdrowia i wytrwa?o?ci!!
Zdrowych i cudownych ?wi?t Wielkanocnych dla Pani i Rodziny. I ma?ego szale?stwa w zakupach!!

Z wyrazami szacunku
El?bieta
Delete Edit Quote
 
wkamin
Nowicjusz
Avatar

Postów: 5
Płeć: Male
Online: Nie
Data: 01/04/2012 13:05
Re: niepokój w rodzinie
#post107
Pani El?bieto

Ta moja wiedza mia?a w zamierzeniu pos?u?y? Pani Agnieszce . Czy to eleganckie ? nie my?la?em wówczas o tym , chcia?em pomóc zrozumie? . Przedstawienie wiedzy , o ile tylko jest ona prawdziwa, zawsze i w ka?dym miejscu wydaje mi si? eleganckie , a nawet je?li jest tylko w?asnym wyobra?eniem , to te? , bo liczy si? dobra wola .
Ma Pani niew?tpliwie racj? , ?e Agnieszka jest jeszcze m?oda i ma prawo do b??dów .
Min??o ju? sporo czasu i zapomnia?em o tej notatce , a kariera Agnieszki potoczy?a si? dobrym torem . Tak jak Pani ciesz? si? i ja z jej ostatniego , niesamowitego sukcesu .
Delete Edit Quote
 
Czeszo58
Nowicjusz
Avatar

Postów: 1
Płeć: Neutral
Online: Nie
Data: 02/04/2012 12:58
Re: niepokój w rodzinie
#post108
GratulacjeSmile))
Topoczątek
?zas na szlemySmile))
Delete Edit Quote
 
pankost
Nowicjusz
Avatar

Postów: 4
Płeć: Male
Online: Nie
Data: 09/07/2012 20:48
Re: niepokój w rodzinie
#post109
[quote]wkamin:
Przeczyta?em wywiad z Agnieszk? . Agnieszka jest bardzo m?od? istot? . Uderzaj?ce jest to , ?e mi?dzy ni? a Tat? brak jest dba?o?ci o dobre obyczaje.
Ciekawe dlaczego taka troska o Agnieszk? ?
Mam propozycje by Pan zaj?? si? wnikliwie ciekawszym zjawiskiem panuj?cym w polskoj?zycznych mediach.Brak obiektywizmu w ocenie osi?gni?? Agnieszki i wielkiej pracy jej taty.
Przyda?a by si? obiektywna Pana ocena nieobiektywnych polskoj?zycznych komentatorów tej dziedziny sporu.
Ko?cz?c odpu?? Pan sobie tematy wychowawcze i zajmij si?
ciekawszym tematem jw.
Pozdrawiam i czekam na ciekawe obiektywne komentarze.

Delete Edit Quote
 
Reply
Radwańska Portal - Polska
Wykonanie NeoBoy.pl